Metal Valley Netherlands stimuleert innovatie in de metaal door middel van innovatievouchers

Meer informatie over de regeling en de procedureVoucherregeling Metal Valley Netherlands
  
De stichting Metal Valley Netherlands (stichting MVN) geeft vanaf 2015 vouchers uit om kennisontwikkeling, kennisdeling, innovatie en marktontwikkeling in “Metaal en Engineering” te bevorderen en financieel te ondersteunen.
De stichting nodigt ondernemers in dit vakgebied uit om met innovatievoorstellen te komen.
 
De werkwijze / procedure is als volgt:
 
Uitnodiging: doe mee met de innovatiepitch!
Ondernemers met een idee of innovatief plan zijn van harte uitgenodigd om hun innovatieve voorstel te presenteren aan het stichtingsbestuur.
In deze zogeheten “innovatiepitch” krijgt de ondernemer de gelegenheid over het vernieuwende voorstel te vertellen aan een delegatie van het stichtingsbestuur (hierna commissie) en is er ruimte voor gesprek over het plan / initiatief.
De ondernemer hoeft niet van te voren met een volledig uitgewerkt projectplan te komen. De aanvraag voor een pitch bevat bij voorkeur circa 3 tot 4 A4’tjes (maximaal 10 pagina’s). Er wordt vooral gevraagd om over het plan en de achterliggende (commerciële) kansen te komen vertellen.
 
Beoordeling
Na de innovatiepitch wordt het plan dat de ondernemer heeft gepresenteerd beoordeeld door de commissie aan wie het voorstel is gepresenteerd.
Bij de beoordeling worden de impact en de kans op succes in de productie sterk meegewogen alsook de effecten op de bedrijvigheid in de directe regio (werkgelegenheid).
Het kan zijn dat naar aanleiding daarvan nog aanvullende vragen gesteld worden.
Het plan wordt beoordeeld op grond van de te verwachte opbrengsten van het voorstel en de eigen bijdrage van de aanvragen (en eventuele projectpartners).

Binnen 3 weken na de pitch neemt het stichtingsbestuur MVN een besluit over de toekenning en de hoogte van de voucher en wordt de innovator direct op de hoogte gebracht.

(Indien het bedrijf van een bestuurslid van de Stichting MVN een aanvraag in zou dienen beslist het bestuur over deze aanvraag in afwezigheid van het betreffende lid. Het stemrecht van het betreffende bestuurslid wordt overdragen naar een onafhankelijke derde.)
Details over de voucherregeling

 
Voor wie?
 • Alle metaal, non ferro, metaal gerelateerde bedrijven in Noord-Brabant, bij voorkeur gevestigd in de Langstraat.
 
Waarvoor?
 • Ondersteuning onderzoek naar innovatie van concrete producten, processen, technologie en/of  diensten in de metaal, non ferro c.q. metaal gerelateerd passend in de doelstelling van de Stichting MVN, de gemeente Heusden en provincie Noord-Brabant. Dit om de kennis en kunde rondom metallurgie en de non-ferro te behouden en uit te bouwen als ook de markt te vergroten en daarmee tevens een innovatief investeringsklimaat te creëren.
 • Uitwerking van ideeën naar een concreet ontwerp / concept.
 • Ontwikkeling van een prototype.
 • Het testen van een prototype in de laboratoriumomgeving.
 • Het doen van onderzoek naar Intellectual Property (IP), ontwikkeling en registratie van IP.
 Voorwaarden
 • de aanvraag mag maximaal 10 pagina’s bevatten en moet ook inzicht geven in de mogelijke te verwachten opbrengsten en effecten op de economisch ontwikkeling van de maakindustrie in Brabant.
 • de aanvraag wordt digitaal ingediend via info@metalvalley.eu.  
 • de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • alleen aanvragen die voldoen aan de gestelde criteria worden in behandeling genomen.
 • Aanvragen kunnen alleen gehonoreerd worden in zoverre de middelen binnen de Stichting MVN in enig jaar toereikend zijn.
 • In verband met het aflopen van de voucherregeling vanaf 2020, zullen nieuwe aanvragen tot 31 december 2018 nog in behandeling worden genomen. 
 • de aanvrager verzorgt ter toelichting een pitch aan het bestuur van de stichting MVN.
 • de revenuen van het uit te voeren onderzoek komen voor een substantieel deel ten goede komen aan de regio De Langstraat /Brabant.
 • er wordt maximaal 1 voucher per bedrijf per kalenderjaar toegekend.
 • de eigen uren (koppeling met WBSO) zijn subsidiabel.
 • de resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in een rapportage aan de Stichting MVN ter beschikking gesteld.
 • onderzoeken waarbij sprake is van samenwerking tussen twee of meer partijen in de metaalsector c.q. metallurgie hebben een voorkeur.
 • De hoofdlijnen van de resultaten van het onderzoek worden op de website van de Stichting MVN (www.metalvalley.eu) gemeld.
 • aanvragen kunnen zowel op schrift als digitaal toegezonden worden aan:
Stichting Metal Valley Netherlands
Kuiper 5
5253 RJ Nieuwkuijk
073-208 20 21
mail: info@metalvalley.eu
website: www.metalvalley.eu

Maximale bijdrage en procedure
 • de subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale kosten tot een maximum van een bedrag van € 30.000,-( ex BTW)
 • de subsidie wordt in tranches (met een maximum van 3) uitgekeerd, rekening houdend met de beperkte financieringsmogelijkheden van kleine bedrijven en geschiedt op basis van aantoonbare gemaakte kosten. De Stichting Metal Valley Netherlands verleent de voucher.
 
 
 
Vastgesteld Stichting Metal Valley Netherlands, 09-06-2015


Sitemap